Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) Skupština Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku, dana 25. rujna 2015. donijela je:

STATUT

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO I MEDICINSKU FIZIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge; sjedište udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (u daljnjem tekstu HDBIMF ili Udruga).

HDBIMF je samostalna i dragovoljna udruga znanstvenika, stručnjaka i drugih visokoškolsko obrazovanih osoba udruženih radi razvijanja i unaprjeđenja stručnog i znanstvenog rada u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku.
Skraćeni naziv udruge je: HDBIMF.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Biomedical Engineering and Medical Physics Society.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROBEMPS.

Članak 3.

Sjedište HDBIMF-a je u Zagrebu, Unska 3. Odluku o promjeni adrese sjedišta udruge donosi Skupština. HDBIMF djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

HDBIMF je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
HDBIMF je neprofitna organizacija.

Članak 5.

HDBIMF zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

HDBIMF ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, dvokružnog natpisa s tekstovima: u vanjskom redu „HRVATSKO DRUŠTVO ZA BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO I MEDICINSKU FIZIKU“, u unutarnjem redu „Croatian Biomedical Engineering and Medical Physics Society“, a u sredini „ZAGREB“.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi HDBIMF-a su:

 • stručno i znanstveno povezivanje stručnjaka koji se bave biomedicinskim inženjerstvom i medicinskom fizikom,
 • unapređivanje i promicanje područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • poticanje edukacije iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • poticanja znanstvene aktivnosti iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • poticanje stvaranja i razvoja tehničke regulative iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • unapređivanje društvenog položaja stručnjaka u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike.

Članak 8.

Područje djelovanja HDBIMF-a sukladno ciljevima je obrazovanje, znanost i istraživanje.

Članak 9.

Djelatnosti HDBIMF-a kojima se ostvaruju ciljevi HDBIMF-a su:

 • organizacija znanstvenih i stručnih sastanaka, predavanja, simpozija, savjetovanja, konferencija, seminara, izložbi i drugih znanstveno-stručnih skupova s temama iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • izobrazba i pomoć u izobrazbi stručnjaka u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • zastupanje interesa biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike u javnosti i regulatornim tijelima,
 • sudjelovanje u predlaganju zakona, propisa, preporuka, norma,
 • sudjelovanje u stvaranju stručnog nazivlja,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad HDBIMF-a je javan. Javnost djelovanja osigurava se: izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge; javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno kad se tako zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge; izradom i objavljivanjem izvješća o radu Udruge; korištenjem internetske stranice Udruge; javnim priopćavanjem i na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članstvo u HDBIMF-u može bit redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom HDBIMF-a može postati svaka poslovno sposobna osoba koja je završila studij iz područja biomedicinskog inženjerstva, fizike, elektrotehnike, računarstva, medicine, biologije ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji, a zainteresirana je za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva HDBIMF-a i prihvaća odredbe ovog Statuta.

Pridruženim članom mogu postati sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje žele potpomagati rad HDBIMF-a i promicati njegove ciljeve.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za redovno ili pridruženo članstvo ispunjava i potpisuje pristupnicu s izjavom o prihvaćanju odredbi ovog Statuta. Odluku o prijemu u redovno i pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor.

Počasnim članom može postati redovni višegodišnji član HDBIMF-a koji se kao stručnjak posebno istaknuo u afirmaciji biomedicinskog inženjerstva ili medicinske fizike, ili stručnjak iz srodnog hrvatskog ili inozemnog društva koji je posebno doprinio razvoju međusobne suradnje društava. O počasnom članstvu odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 12.

HDBIMF vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime i naziv, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, završen studij, akademski stupanj, radno mjesto i naziv poslodavca, kategoriju članstva (redovni član, pridruženi član, počasni član), adresu elektroničke pošte, telefonski broj, datum pristupanja Udruzi, te datum prestanka članstva u Udruzi. Popis članova dostupan je na uvid svim članovima HDBIMF-a te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova vodi Tajnik.

Članak 13.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor. Počasni članovi ne plaćaju članarinu. Redovni članovi čije je članstvo trajalo najmanje 10 godina, odlaskom u mirovinu bivaju oslobođeni plaćanja članarine i pritom zadržavaju status redovnog člana.

Članak 14.

Prava redovnih članova HDBIMF-a su:

 • sudjelovati u radu Skupštine s pravom glasovanja i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja pri donošenju odluka Skupštine,
 • birati i biti birani u tijela upravljanja HDBIMF-a,
 • biti informirani o aktivnostima HDBIMF-a i njegovih tijela,
 • iznositi prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela HDBIMF-a,
 • davati inicijative za proširenje aktivnosti HDBIMF-a.

Obveze i odgovornosti redovnih članova HDBIMF-a su:

 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i odluka tijela upravljanja HDBIMF-a,
 • sudjelovati u provedbi aktivnosti HDBIMF-a,
 • baviti se razvojem i promicanjem HDBIMF-a,
 • čuvati ugled HDBIMF-a,
 • plaćati članarinu.

Pridruženi i počasni članovi imaju sva prava, obveze i odgovornosti kao i redovni članovi, izuzev prava glasa na Skupštini i prava birati i biti birani u tijela upravljanja HDBIMF-a.

Članak 15.

Članstvo u HDBIMF-u prestaje:

 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Izvršnom odboru,
 • isključenjem, zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
 • brisanjem, zbog neplaćanja članarine za prethodne 2 godine po odluci Izvršnog odbora,
 • smrću člana,
 • prestankom postojanja Udruge.

Članak 16.

Članovi HDBIMF-a preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi HDBIMF-a stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge.

Članak 17.

Stegovna odgovornost članova HDBIMF-a utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak vodi Nadzorni odbor, a odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke podnijeti žalbu Skupštini. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 18.

Svaki član HDBIMF-a ima pravo pisanim putem upozoriti Nadzorni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge. Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku od 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 20.

Tijela HDBIMF-a su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik

 

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 23.

Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima.

Članak 24.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.

Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sazvat će je predlagatelji. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna 1/5 članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o dugoročnom planu djelovanja i strategiji Udruge,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Izvršni odbor

Članak 28.

Izvršni odbor je izvršno radno tijelo Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 29.

Izvršni odbor ima sedam članova koje bira Skupština na mandat od četiri godine iz redova članova Udruge. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a saziva ih Predsjednik. Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja članova. Iz opravdanih razloga zasjedanje se može održati i odluke se mogu donositi pisano putem pisma, telefaksa i elektroničke pošte.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata, ukoliko ne izvršavaju povjerene obveze, ako takvu odluku donese Skupština. Ako član Izvršnog odbora bude opozvan, podnese ostavku ili nije u mogućnosti obavljanja dužnosti, izabire se novi član za preostalo trajanje mandata.

Članovi Izvršnog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovo birani.

Članak 30.

Izvršni odbor:

 • provodi odluke Skupštine,
 • bira i razrješava predsjednika Udruge iz redova članova Izvršnog odbora,
 • bira i razrješava dopredsjednika Udruge iz redova članova Izvršnog odbora,
 • bira i razrješava tajnika,
 • bira i razrješava likvidatora,
 • priprema Skupštinu,
 • priprema prijedlog Statuta odnosno njegove izmjene i dopune, kao i druge akte,
 • upravlja sredstvima i imovinom u okviru utvrđenog programa i financijskog plana,
 • priprema prijedlog plana rada i prijedlog financijskog plan,
 • određuje visinu članarine,
 • odlučuje o prijemu u članstvo i brisanju iz članstva,
 • odlučuje o osnivanju stručnih sekcija, imenuje njihove voditelje i prati njihov rad,
 • imenuje organizacijske i programske odbore skupova, te odlučuje o njihovim planovima i izvješćima,
 • razmatra prijedloge članova o radu Udruge,
 • održava kontakte s međunarodnim organizacijama iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Izvršni odbor u proširenom sastavu

Članak 31.

Izvršni odbor u proširenom sastavu je savjetodavno tijelo Udruge, a čine ga članovi Izvršnog odbora, voditelji sekcija i počasni predsjednici HDBIMF-a. Sjednice Izvršnog odbora u proširenom sastavu saziva Predsjednik po potrebi.

Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine iz redova članova Udruge. Članovi Nadzornog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani. Članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka mandata, ukoliko ne izvršavaju povjerene obveze, ako takvu odluku donese Skupština. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.

Članak 33.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, Skupština određuje koji je od izabranih članova Predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Predsjednik mora sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev Skupštine ili Izvršnog odbora.

Ako Predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka pisanog zahtjeva, sjednicu imaju pravo sazvati preostala dva člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Iz opravdanih razloga zasjedanje se može održati i odluke se mogu donositi pisano putem pisma, telefaksa i elektroničke pošte.

Članak 34.

Nadzorni odbor:

 • prati i nadzire financijsko i materijalno poslovanje,
 • prati i nadzire raspodjelu i trošenje financijskih sredstava,
 • prati i nadzire provođenje Statuta, odnosno odluka i zaključaka Skupštine,
 • vodi stegovni postupak.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Udruge izvješće o svom radu najmanje jedanput godišnje.

Predsjednik

Članak 35.

Predsjednik Izvršnog odbora ujedno je i Predsjednik Udruge. Predsjednika bira Izvršni odbor iz svojih redova na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika, ali ne više od dva puta uzastopno. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o radu.

Članak 36.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • financijski je naredbodavac,
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama pojedinih tijela Udruge.

Dopredsjednik

Članak 37.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge. Dopredsjednika bira Izvršni odbor iz svojih redova na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Dopredsjednika, ali ne više od dva puta uzastopno. Za svoj rad Dopredsjednik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini.

Članak 38.

Dopredsjednik:

 • pomaže u radu predsjedniku,
 • koordinira rad stručnih sekcija,
 • obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik,
 • ima sva prava i dužnosti predsjednika u njegovoj odsutnosti.

Tajnik

Članak 39.

Tajnik obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Udruge. Tajnika bira Izvršni odbor na mandat od četiri godine. Za svoj rad Tajnik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini.

Članak 40.

Tajnik:

 • pomaže u radu Predsjedniku i Dopredsjedniku,
 • priprema materijale za sjednice tijela HDBIMF-a,
 • obavlja administrativne poslove,
 • organizira i priprema poslove prema zaključcima Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • brine se za arhivu i dokumentaciju,
 • vodi zapisnik na sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine,
 • vodi popis članova,
 • vodi evidenciju o uplati članarine,
 • prati zakonske propise iz područja rada udruga i drugih područja koja se odnose na djelatnost i rad HDBIMF-a,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere Predsjednik, Izvršni odbor i Skupština.

Druga tijela Udruge

Članak 41.

HDBIMF može osnivati trajne ili privremene sekcije, radne skupine, odbore i druga tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština ili Izvršni odbor.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 42.

HDBIMF se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 43.

HDBIMF može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarivanja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 44.

Podružnica se osniva na način da Inicijativni odbor za osnivanje Podružnice pošalje Pismo namjere Izvršnom odboru HDBIMF-a, s obrazloženjem o osnivanju. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Izvršni odbor. Novoosnovana podružnica obvezna je u roku od šest mjeseci izraditi pravilnik o radu podružnice. Pravilnik o radu podružnice mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Podružnica ne može imati manje od 10 članova. Podružnica nosi ime “Podružnica HDBIMF-a … (ime grada)”. Podružnica ima voditelja i tajnika. Voditelja i tajnika podružnice biraju međusobno članovi podružnice, a izbor potvrđuje Izvršni odbor. Voditelj i tajnik podružnice su za svoj rad odgovorni Izvršnom odboru. Članovi podružnice uplaćuju članarinu središnjici HDBIMF-a u Zagrebu. O svojem radu podružnica redovito izvješćuje Izvršni odbor, a obvezna je podnijeti godišnji izvještaj Skupštini HDBIMF-a.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 45.

Imovinu HDBIMF-a čine novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 46.

HDBIMF raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom u skladu sa Zakonom.

Za svoje obveze HDBIMF odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 47.

HDBIMF prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku postojanja Udruge,
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Članak 48.

Likvidator zastupa HDBIMF u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 49.

Likvidatora bira i opoziva Izvršni odbor.

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja HDBIMF-a, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 51.

Ako između članova dođe do sporova ili sukoba interesa Izvršni odbor imenuje neovisno povjerenstvo od 3 člana koje provodi postupak rješavanja spora i nakon utvrđenog stanja predlaže Izvršnom odboru donošenje odgovarajuće odluke. Protiv odluke Izvršnog odbora može se uložiti žalba Nadzornom odboru u roku od 8 dana od dana zaprimanja odluke Izvršnog odbora. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

X. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 52.

HDBIMF može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i osobama zaslužnim za razvitak Udruge. Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 53.

Zaslužnim pojedincima može se dodijeliti naslov počasnog člana HDBIMF-a. Počasnim članom može postati redovni višegodišnji član HDBIMF-a koji se kao stručnjak posebno istaknu u afirmaciji biomedicinskog inženjerstva ili medicinske fizike, ili stručnjak iz srodnog hrvatskog ili inozemnog društva koji je posebno doprinio razvoju međusobne suradnje društava. O počasnom članstvu odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 54.

Član koji je bio iznimno aktivan i uspješan predsjednik HDBIMF-a, koji je višegodišnjim radom u tijelima Udruge značajno doprinio razvoju struke i ugledu HDBIMF-a, može biti proglašen počasnim predsjednikom HDBIMF-a. Odluku o proglašenju počasnim predsjednikom donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Statut HDBIMF-a odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština.

Članak 56.

Prijedlog novog statuta odnosno izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor te ih upućuje na raspravu članovima Udruge.

Članak 57.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština, a između dvije Skupštine Izvršni odbor.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut udruge prihvaćen 18. prosinca 1997. godine te Izmjene i dopune Statuta od 5. travnja 2000.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik HDBIMF-a:

Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković

U Zagrebu, 25. rujna 2015. godine